Har du missat någon av delkurserna i din YKB-utbildning, eller har du kanske inte kommit igång med utbildningen än? Ta det lugnt! Vi kommer att ha ett uppsamlingsheat till hösten 2020, där vi erbjuder alla fem delkurser. Kurserna är:

Delkurs 1: Effektiv körning

Delkurs 2 Godstransport (lastbil) eller persontransport (buss)

Delkurs 3: Kör och vilotider, arbetsmiljö 

Delkurs 4: Din hälsa

Delkurs 5: Trafiksäkerhet, första hjälpen, brand, hot och våld

Utbildningen har som mål att ni som yrkesförare skall repetera och förnya era kunskaper i ert arbete som yrkesförare. Vi kan skräddarsy utbildningen helt utefter önskemål inom ramen för fortbildning för Yrkeskompetensbevis.

Kraven på utbildning inom yrkeskompetensbevis (YKB) infördes den 10 september 2008 för förare av persontransporter med buss respektive från och med den 10 september 2009 för förare av godstransporter med tung lastbil.

Vi bedriver kontinuerlig YKB-utbildning av yrkeschaufförer vid Värmlands Trafikcenter och vi jobbar för att erbjuda en helhetslösning för er som kund. Vi tar ansvar för att kalla er personal när det är dags för ett utbildningstillfälle och vi tar även hand om dokumentationen som normalt ansvaras av den enskilde chauffören.

Utbildningen är uppdelad på 5 delkurser á 7 h, totalt handlar det om 35 timmars utbildningstid som skall slutföras inom en 5-årsperiod. Nedan följer detaljerad information kring alla delkurserna:

Delkurs 1: Effektiv Körning

Syfte/innehåll: Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv, samt lära sig att minska slitage och förebygga störningar. Stor vikt läggs vid trafiksäkerhet och ekonomisk körning.

Mål: Kursdeltagaren ska känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, kunna optimera bränsleförbrukningen och minska slitaget på fordonet.

Delkurs 2: Godstransporter / Persontransporter

Syfte/innehåll: Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning eller persontransporter. Kursdagen kan i viss utsträckning bransch-anpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Vid persontransporter får kursdeltagarna kunskap om passagerarens särskilda behov och säkerhet.

Mål: Kursdeltagaren ska efter utbildningen vara i stånd att ombesörja en lastning samt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet. / Kunna tillgodose passagerarens särkilda behov samt säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet.

Delkurs 3: Kör och vilotider, arbetsmiljö

Syfte/innehåll: Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör-och vilotider inom och utom Sverige. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods och transporter. Kursen belyser problematiken med människosmuggling och annan brottslighet i samband med gränspassager.

Mål: Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till sociala förhållanden inom vägtransportsektorn och bestämmelserna för gods och transporter.

Delkurs 4: Din hälsa

Syfte/innehåll: Upplysa kursdeltagaren om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

Mål: Kursdeltagaren ska kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om fysisk och psykisk förmåga.

Delkurs 5: Trafiksäkerhet, första hjälpen, brand, hot och våld

Syfte/innehåll: Säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs.

Mål: Kursdeltagaren ska kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken och arbetsrelaterade olyckor. Kursdeltagaren ska därmed kunna bedöma krissituationer och dessutom kunna arbeta för att det egna företagets profil höjs.

För bokning eller mer information kontakta Anders Kalborg på tel.nr 0555-100 10

Yrkesförarkompetensbevis

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.